Reduta

Městská Reduta je součástí komplexu jezuitských budov na Masarykově náměstí.

Základní kámen koleje byl slavnostně položen za rektora P.Tobiáše Geblera 28.června 1659. Jako vzor sloužila řádová kolej v Jihlavě. Technicky šlo o velmi náročnou stavbu v podmočeném a bažinatém terénu. V roce 1662 byla již část koleje využívána. Stavba se postupně vyvíjela, rostla a zdokonalovala až do roku 1738.

V letech 1724 - 1729 bylo postaveno nové prostorné gymnázium s velkoryse řešeným divadelním a koncertním sálem, jakým se v té době mohly pyšnit jen koleje ve velkých evropských městech. V místech někdejší kolejní zahrady tak vyrostla stavba, které dnes říkáme Reduta.

Po zrušení jezuitského řádu upadl i kutlurní význam města, třebaže i pak zůstavalo centrem Slovácka. V roce 1773 připadly prostory gymnázia městu Uherské Hradiště.

Osudy jezuitského divadelního a koncertního sálu, který byl architektonickým srdcem gymnázia, naštěstí předurčovaly jeho výrazné kvality. Reduta se po klasicistních úpravách ve druhé polovině 19. století stala ohniskem kulturního a společenského života města i celého kraje. Sem svolal český Čtenářský spolek 3.února 1862 památnou první národní besedu, zde se konaly velkolepé vlastenecké plesy a bály, zde se pořádaly koncerty a hrálo ochotnické i profesionální divadlo. K Redutě se váží počátky zdejšího spolkového života, včetně začátků smíšeného pěveckého sboru Svatopluk.

Chátrání objektu vedlo v roce 1980 k omezení kulturního provozu a roku 1986 zde veškeré dění zcela ustalo. Teprve po listopadu 1989 dochází postupně k zásadnímu obratu.Kompletní obnova Reduty se naplno rozběhla v roce 1996, kterou se v roce 2001 podařilo zdárně dovést do konce. V Redutě nyní působí Klub kultury. Reduta, její vnější architektonická krása i její vkusně a účelně vybavené interiéry, jsou poctou současnosti barokním tvůrcům celého areálu.

Translate »
crosslist