Kaple sv. Rocha

Kaple svatého Rocha

Nad vinohrady nedaleko vrcholu Černé hory stojí v nadmořské výšce 302 m památná kaple, jež připomíná zhoubnou morovou epidemii, která postihla obyvatele Uherského Hradiště v roce 1680.

Přední hradišťští měšťané v čele se Zachariášem Guchsem tehdy věnovali část svého majetku na výstavbu kaple zasvěcené patronům morové rány (sv. Roch, sv. Šebestián a sv. Rozálie). Po udělení souhlasu olomouckým biskupem Karlem z Lichtenštejna byla stavba započata na podzim roku

1680, její dokončení se protáhlo na dlouhou dobu. Jednou z hlavních příčin mnohaleté výstavby byl požár, který vypukl v Uherském Hradišti v dubnu 1681 a zničil velkou část města.

V říjnu 1687 byla vyzvednuta báň věže a dokončena stavba kněžiště. Ve stavbě kaple se dále pokračovalo výstavbou chrámové lodi, předsíně a v roce 1715 byla ke kapli přistavěna poustevna pro strážce kostelíka. Podle písemného pramene z roku 1803 byla dostavěna teprve v roce 1746.

Za císaře Josefa II. roku 1786 byla kaple odsvěcena, poté došlo k sejmutí věže a následně byla prodána městu Hradišti, které v ní zřídilo prachárnu pro místní posádku. Po první světové válce byla zásluhou arcibiskupa ThDr. Antonína Cyrila Stojana a hradišťských občanů Ing. Vojtěcha Stancla a JUDr. Miloslava Skácela zchátralá stavba odkoupena a opravena pro prvotní účel. V roce 1931 byla kaple znovu vysvěcena a začaly se u ní konat poutě.

V letech 1965–1968 byla kaple opravena za pomoci věřících a mnoha ochotných spolupracovníků
v čele s Mons. ThDr. Antonínem Šuránkem. Vysvěcena byla 29. září 1968, v den 35. výročí úmrtí olomouckého arcibiskupa Antonína Cyrila Stojana. Po násilném přerušení v sedmdesátých letech byla obnovena poutní tradice v roce 1990.

Dochovaná podoba kaple je klasicistní. V roce 2009 byla opravena a původní půdorysný rozsah celé stavby, objevený při archeologickém průzkumu, byl znázorněn kamennou zídkou.

Na rozcestí ve Vinohradské ulici stojí socha Bolestné Panny Marie, která připomíná morovou epidemii v roce 1715. Její stanoviště je druhotné, původně stála na úpatí Černé hory a v jejím okolí bývali pochováváni obyvatelé města, kteří podlehli morové ráně. V roce 2007 byla restaurována a přemístěna na nynější místo.

Nedaleko sochy stojí zděná hranolová boží muka, která nechal v roce 1721 postavit uherskohradišťský měšťan Kašpar Poglies k uctění obětí morové epidemie.

Kaple sv. Rocha a boží muka jsou nemovitými kulturními památkami.

Translate »
crosslist