Kaple sv. Rocha

Kaple sv. Rocha stojí pod vrcholem Černé Hory nad vinohrady, při polní cestě spojující obce Jarošov a Mařatice. Myšlenka založit v těchto místech kapli, zasvěcenou sv. Rochu, Šebestiánovi a Rozálii, se zrodila ve městě Hradišti v roce 1680 v době, kdy město a jeho okolí sužovala těžká morová epidemie. Posláním zamýšlené stavby mělo být skrze zvolené patrony pomoci k odvrácení božího hněvu a k překonání morové epidemie. Úspěšnost  tohoto poslání, které podle očekávání zastavilo epidemii a utišilo tak boží hněv, potvrdil následný vývoj událostí a to průběhem epidemie, která trvala od 15. srpna roku 1680 a skončila koncem téhož roku, tedy nedlouho po založení kaple.

Podoba stavby není doložena stavebními plány ani autorstvím stavitele. Písemné prameny specifikují rozsah stavby po dokončení, která zahrnovala loď s presbyteriem a sakristií, s předsíní, věží a kůrem. Tento rozsah je zachycen i na plánu 1. vojenské mapování – josefského z období 1764-1768.

Jednalo se tedy pravděpodobně o jednolodní stavbu s půlkruhovým závěrem kněžiště a hranolovou věží ve středu vstupního průčelí. Střecha nad kněžištěm nesla věžičku sanktusníku.

Dokončená kaple neměla dlouhého trvání (asi 40 let). Již za vlády císaře Josefa II. roku 1786 byla kaple zrušena, odsvěcena a prodána městu Uh. Hradišti. Město dalo rozebrat věž i sakristii a ve zbytku stavby zřídilo v roce 1807 pro městskou posádku prachárnu, která tomuto účelu pravděpodobně fakticky sloužila do roku 1866. Na počátku 20. století zbylo z kaple jen torzo – zřícenina se zbytkem střechy a narušeným zdivem.

V letech 1927 – 1929 probíhala záchrana a stavební obnova zbytku kaple iniciovaná arcibiskupem dr. Antonínem Cyrilem Stojanem a hradišťskými občany Ing. Vojtěchem Stanclem a JUDr. Miroslavem Skácelem. Opravné práce, zřejmě z finančních důvodů, uvázly na půli cesty. Zmenšily se na novou konstrukci střechy, osazení dveří a nejnutnější opravu omítek na vstupním průčelí.

V 60. letech minulého století byla kaple opět v havarijním stavu. Díky aktivitě Sdružení pro opravu kaple a dalších obětavých dobrovolníků byla kaple v letech 1967 – 1970 opět obnovena. Základní podoba, kterou touto rekonstrukcí kaple získala, byla zachována až do roku 2009.

Na počátku roku 2007 byla kaple z vlastnictví Římskokatolické farnosti Uh. Hradiště – Sady převedena do vlastnictví města Uherské Hradiště, které ihned zahájilo přípravu obnovy kaple. V roce 2008 provedlo Slovácké muzeum archeologický průzkum před kaplí, který potvrdil původní rozsah Kaple sv. Rocha.

Na základě nálezu archeologického výzkumu bylo možné zrekonstruovat původní půdorys kostela. V roce 2009 město Uherské Hradiště zrealizovalo celkovou obnovu kaple, při které byly nejen napraveny stavebně technické problémy objektu, ale zároveň s opravou kaple byl kamennou zídkou před ní zvýrazněn původní půdorys kostela. V obrysu původní věže je přístupové schodiště do prostoru bývalé lodi kostela. V průčelí kaple byl obnoven obloukový otvor, tzv. vítězný oblouk, jenž byl přechodek mezi lodí kostela a kněžištěm. Obnova kaple je  významným počinem nejen proto, že došlo ke zhodnocení kulturní památky, ale také proto, že její obnovou byl proveden první krok v realizaci přírodního a kulturního areálu Park Rochus, jehož centrem je právě Kaple sv. Rocha.

Translate »
crosslist